Vastuu valtiolla, kunnilla ja aikuisilla

Lapsen oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia. Tälle sivulle on koottu keskeiset tiedot siitä, kuinka vastuu vammaisten lasten vapaa-aikaan liittyvien lapsen oikeuksien toteutumisesta jakautuu. 

Päättäjät ja viranomaiset

Viranomaisten on kaikissa lasta koskevissa toimenpiteissään ja päätöksissään arvioitava niiden vaikutukset lapseen, otettava huomioon lapsen etu ja kuunneltava lapsen mielipidettä.
Vammaisten lasten vapaa-aikaan liittyvien oikeuksien toteutumiseksi tämä tarkoittaa sitä, että viranomaisilla on vastuu tarjota resurssit lapsen perheelle sekä esteettömälle vapaa-ajan toiminnalle.
Vastuu vammaisen lapsen vapaa-aikaan liittyvien oikeuksien toteutumisesta on useilla päättäjä- ja viranomaistahoilla.

  • Henkilökohtaisen avun saatavuudesta ja kuljetus- ja tulkkauspalvelujen määrästä vastaa kuntatasolla sosiaalipalvelut.
  • Nuorisotoiminnan esteettömyydestä vastaavat kunnan nuoriso-, liikunta- ja vapaa-ajan palvelut.
  • Kunnan viranomaiset myöntävät avustuksia alueensa harrastus- ja vapaa-ajan toimijoille. Avustuksia myönnettäessä tulisi ottaa huomioon nuoriso- ja liikuntalain yhdenvertaisuusperiaate, kuten esteettömien harrastus- ja vapaa-ajan toimintamahdollisuuksien varmistaminen.
  • Valtion viranomaisten tehtävä on varmistaa, että kunnilla on tarvittavat tiedot ja rahalliset resurssit esteettömän vapaa-ajan toiminnan tukemiseksi.

Harrastus- ja vapaa-ajan toimijat

Harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa järjestävät useat erilaiset tahot. Yksiselitteistä vastausta niiden velvollisuuksista ei siksi voida antaa.
Silloin kun toimintaa rahoittaa sellainen julkinen taho, joka edellyttää rahoituksen saajalta yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä, toiminnan tulee täyttää nämä vaatimukset.
 
Monen harrastus- ja vapaa-ajantoimijan arvoissa mainitaan yhdenvertaisuustasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Usein toiminnan myös kerrotaan olevan kaikille avointa. Parhaiten näitä arvoja ja avoimuutta voi edistää kartoittamalla omassa toiminnassa esiintyvät esteet ja alkamalla tehdä töitä niiden poistamiseksi.

Lasten vanhemmat ja huoltajat

Vanhemmilla ja huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsensa huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada tukea, ohjausta ja neuvontaa.
Vanhempana olet lapselle läheisin ja turvallisin aikuinen ja hänen paras kuuntelijansa. Mikä häntä kiinnostaa? Millaisia vapaa-aikaan liittyviä toiveita hänellä on?
 
Mukana-kampanja haluaa kannustaa vanhempia ja heidän yhdistyksiään tiedonvaihtoon harrastus- ja vapaa-ajan toimijoiden kanssa. Tietävätkö toiminnan järjestäjät, miten asiat voisi ratkaista, jotta lapsi voisi tulla mukaan siihen toimintaan, joka häntä kiinnostaa? Vammaisilla lapsilla ja heidän vanhemmillaan on paras tieto lapsen tarpeista. Voit myös ohjata toimijan esimerkiksi näille kampanjasivuille ottamaan selvää esteettömyydestä.