20.3.2009

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen
Maahanmuutto- ja Eurooppa-ministeri Astrid Thors
Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä
Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
Tiedoksi: Muut ministerit
 

Monikulttuurinen Lapsen etu –verkoston vetoomus

 

Yksintulleet pakolaisnuoret on saatava jälkihuollon piiriin

Suomeen saapui viime vuonna yli 700 turvapaikanhakijalasta ilman vanhempiaan. Määrän odotetaan tänä vuonna kasvavan. Kyse on erityisen haavoittuvaisesta ryhmästä. Lapset ja nuoret saapuvat aseellisten konfliktien repimistä maista kuten Irakista, Somaliasta ja Afganistanista.
 
Useimmat hakijat ovat 16–17-vuotiaita. Heidät majoitetaan vastaanottokeskusten yhteydessä toimiviin ryhmäkoteihin. Siellä he saavat palveluita ja tukea kunnes täyttävät 18 vuotta. Niille, jotka saavat oleskeluluvan, pyritään löytämään heti kuntapaikka.
 
Täysi-ikäisyyden saavuttaneet ja oleskeluluvan saaneet nuoret jäävät vastaanottojärjestelmän palveluiden ulkopuolelle eikä heille tarjota myöskään lastensuojelullisia tukipalveluita. Koska heitä ei ole sijoitettu lastensuojelulain nojalla, he eivät ole oikeutettuja laissa (75 §) tarkoitettuun jälkihuoltoon, kuten suomalaiset sijaishuollosta itsenäistyvät nuoret ovat 21 ikävuoteen asti.
 
Monet näistä pakolaisnuorista ovat asuneet Suomessa kuitenkin vasta vähän aikaa, eikä heillä ei ole valmiuksia toimia itsenäisesti uudessa yhteiskunnassa. Laitoksissa kasvaneiden nuorten on ylipäätään haasteellista päästä kiinni itsenäiseen elämään. Yksintulleilla pakolaisnuorilla on lisäksi usein taustallaan traumatisoivia kokemuksia, huoli omaisten kohtalosta kotimaassa, syrjinnän kokemuksia Suomessa, puutteellinen koulutausta ja vajavainen kielitaito. Jotkut ovat Suomeen tullessaan luku- ja kirjoitustaidottomia. Perheenyhdistäminen kestää kauan eikä aina ole edes mahdollista. Yhtäkkiä heidän pitäisi osata etsiä itselleen opiskelu- tai työpaikka, hoitaa asumisasiat ja kyetä kotoutumaan kunnon kansalaiseksi.
 
Näitä nuoria uhkaa vakava syrjäytyminen, mikä puolestaan saattaa johtaa myöhemmin radikalisoitumiseen tai rikoskierteeseen eli on uhka myös yhteiskunnalle. On selvää, että he ovat vähintäänkin lastensuojelun jälkihuoltoa vastaavan tuen tarpeessa. Kyse on taloudellisesti pienestä panostuksesta nuorten kotoutumiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn, mikä koituu koko yhteiskunnan parhaaksi.
 
Järjestöt ovat vaatineet jälkihuollon ulottamista ilman huoltajaa tulleisiin pakolaisnuoriin jo yli 10 vuoden ajan. Kotouttamislain muutoksen yhteydessä vuonna 2005 sitä vaati myös vähemmistövaltuutettu. Myös eduskunta oli jälkihuollon kannalla käsitellessään kotouttamislain selontekoa. Asia on kirjattu tavoitteena mm. valtioneuvoston selontekoon Suomen ihmisoikeuspolitiikasta vuonna 2004. Lastensuojelun jälkihuoltoa vastaavien toimien tarjoamista näille nuorille esitetään myös hallituksen maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa 2006 sekä viimeksi sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden ohjelman asiantuntijaryhmän loppuraportissa maaliskuussa 2008.
 
Olisi erittäin tärkeää, että tämä järjestöjen ja lasten kanssa työskentelevien tahojen vuosia esillä pitämä epäkohta vihdoin korjattaisiin. Jälkihuoltoon verrattavien palvelujen järjestäminen ei voi olla kuntien hyväntahdon varassa, vaan palvelut tulee taata lailla. Yksinkertaisinta olisi hoitaa tämä muuttamalla kustannusten korvausperusteita siten, että kunnille tai tukea tuottaville järjestöille korvataan lastensuojelupalveluihin rinnastettavista toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset 21 ikävuoteen saakka.
 
Allekirjoittaneet lapsi- ja maahanmuuttajatyötä tekevät järjestöt vetoavat hallitukseen, että ilman huoltajaa olevien pakolaisnuorten jälkihuoltoon osoitetaan tarvittavat varat ja tehdään tarvittavat sääntömuutokset kotouttamis- ja lastensuojelulakiin.
 
 
Helsingissä 20.3.2009
 
 
Seija Poikonen
vs. toiminnanjohtaja
Adoptioperheet ry
 
Helena Niemi
kehittämispäällikkö
Ensi- ja turvakotien liitto
 
Kai Laitinen
toiminnanjohtaja
Erityishuoltojärjestöjen liitto Ehjä ry
 
Kristiina Kouros
pääsihteeri
Ihmisoikeusliitto ry
 
Mauri Upanne
toiminnanjohtaja
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Tarja Monto
toiminnanjohtaja
Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry
 
Sanni Niskala
aluejohtaja
Nuorten Ystävät Palvelut ry
 
Eva Lindberg
toiminnanjohtaja
Pakolaisneuvonta ry
 
Sirpa Kerman
toiminnanjohtaja
Parasta Lapsille ry
 
Hanna Markkula-Kivisilta
pääsihteeri
Pelastakaa Lapset ry
 
Raili Bäck-Kiianmaa
toiminnanjohtaja
Pesäpuu ry
Riitta Weiste
pääsihteeri
Plan Suomi Säätiö
 
Jari Ketola
toiminnanjohtaja
SOS-Lapsikylä ry
 
Irja Aro-Heinilä
kasvatus- ja koulutusyksikön päällikkö
Monesa-projekti
Suomen Lähetysseura ry
 
Lena Bremer
erikoisasiantuntija
Suomen Mielenterveysseuran SOS-keskus
 
Ossi Heinänen
puheenjohtaja
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry
 
Kim Remitz
toiminnanjohtaja
Suomen Pakolaisapu ry
 
Kristiina Kumpula
pääsihteeri
Suomen Punainen Risti
 
Pentti Lemmetyinen
pääsihteeri
Suomen Setlementtiliitto
 
Inka Hetemäki
ohjelmajohtaja
Suomen UNICEF
 
Helena Hiila
toimitusjohtaja
Väestöliitto