Suomen UNICEFin lausunto 15.3.2010
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Valtioneuvoston tasa-arvoselonteko

Suomen UNICEF kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä mahdollisuudesta kommentoida tasa-arvoselontekoa. Suomen UNICEF pyrkii lausunnossaan tiivistämään kommentit muutamalta osa-alueelta.

Yleistä

Tasa-arvoselonteko keskittyy pääosin miesten ja naisten välisiin tasa-arvokysymyksiin. Tyttöjen ja poikien näkökulmat näiden kysymysten osalta ovat osittain puutteellisia.

Valtion eri selonteot on linkitettävä enemmän toisiinsa. Tasa-arvoselonteon sekä muiden selontekojen suhde ihmisoikeusselontekoon tulisi varmistaa, jotta ne tukisivat toisiaan. Näin vältettäisiin myös päällekkäisyydet selontekojen välillä.

Suomen UNICEF korostaa, että ihmisoikeussopimukset ja niiden velvoite tasa-arvosta on selkeästi kirjattava opettajien, lastentarhaopettajien, sekä peruskoulujen opetussuunnitelmiin, ja sopimukset on jalkautettava opetussisältöihin ja kirjattava oppimistavoitteisiin.

Naisiin kohdistuva väkivalta

Naisiin kohdistuvan väkivallan kohteena ovat myös lapset. "Perheväkivallan" kautta he ovat osallisina väkivallassa, joka heikentää lapsen henkistä ja fyysistä kehitystä. Perheväkivallan kohtaaminen saattaa heikentää lapsen henkistä ja fyysistä kehitystä. Lasten osuus naisiin kohdistuvassa väkivallassa tulee huomioida, jotta he eivät itse päädy väkivallan ja hyväksikäytön uhriksi, tai jatka väkivaltaista käytösmallia (UN Violence study, 2006).

Suomen UNICEF kokee tärkeäksi toistaa selonteossa (s. 22) mainittu kohta, että "kokonaisvaltaisesti kaikkia naisiin kohdistuvan väkivallan muotoja" ei ole käsitelty yhdessäkään toimintaohjelmassa. Kun huomioidaan esimerkiksi "haitallisiin perinteisiin liittyvän väkivallan ja seksuaalisen väkivallan" torjunta, on samalla aina huomioitava sen vaikutus tyttöihin.

Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, mukaan lukien "lapsipornografiaa" ei ole otettu huomioon selonteossa. Tytöt ovat enemmän alttiita tämän kaltaiselle väkivallalle ja hyväksikäytölle. Sekä tytöt että pojat kokevat seksuaalista häirintää Internetissä. Tämä pitäisi ottaa huomioon selonteon "Väkivallan vastainen asennekasvatus ja väkivaltaan puuttuminen" osiossa.

Asennekasvatuksen merkitys tasa-arvotietoisuuden lisäämisessä on tärkeä. Suomen UNICEFin yhteispohjoismaisesta tutkimuksesta lapsen oikeudesta osallistua  käy ilmi, että väkivallan käsityksissä on selkeitä eroja tyttöjen ja poikien välillä. Kaikissa pohjoismaissa pojat suhtautuvat tyttöjä" sallivammin" sekä lievään ruumiilliseen kurittamiseen että ruumiilliseen kurittamiseen yleisesti. Suomessa pojat suhtautuivat "sallivammin" ruumiilliseen kurittamiseen kuin muissa pohjoismaissa.

Lopuksi muistutamme, että lapsilla on oikeus vapaasti ilmaista mielipiteensä, ja tasa-arvoselonteon teossa tämä oikeus voitaisiin myös ottaa huomioon.

Helsingissä 15.3.2010

Suomen UNICEF ry
Pentti Kotoaro
pääsihteeri

Tanja Suvilaakso
erityisasiantuntija