Yhtään lasta ei jätetä syrjään! – Hyvät käytännöt ja vinkit kunnille koronaepidemian ja poikkeustilanteen aikaan

UNICEF ja lapsiystävälliset kunnat kokosivat yhteen kevään 2020 aikana hyviä käytäntöjä siitä, miten kunnassa tavoitetaan lapset ja perheet koronaepidemian aikaan sekä turvataan lapsen oikeudet ja haavoittuvimpien lasten hyvinvointi. Sivustolle koottiin tietoa laajasti eri teema-alueista (ks. sisällysluettelo alla), ja sillä oli tuhansia käyttäjiä.

Heinäkuussa (3.7.) THL arvioi, että koronavirusepidemia on rauhoittunut Suomessa  (katso ajankohtainen tilanne täältä).  Elokuun alussa on tilanne on jälleen uusi -  uusia linjauksia ja/tai rajoituksia toteutetaan epidemiatilanteen mukaan. 

Tämän sivuston alkuun on nyt koottu lyhyesti heinä- ja elokuun ajankohtaiset linkit. Aiemmin kootut käytännöt ovat  monilta osin edelleen ajankohtaisia ja kuntien eri toimijoiden hyödynnettävissä tulevan syksynkin aikana. 

UNICEF päättää sivuston jatkosta ja sen mahdollisesta uudistamisesta elokuun aikana. 

(Sivua päivitetty viimeksi 11.8.2020)

Sisällysluettelo

Ajankohtaiset linkit elokuussa 2020

Ajankohtaiset linkit heinäkuussa 2020

 

Varhaiskasvatus

Perusopetus 

Toinen aste ja muut oppilaitokset

Oppilas- ja opiskeluhuolto

(Kouluruokailun järjestäminen etäopetuksen aikana)

Ruokajakelu (muu kuin kouluruoka)

Nuorisopalvelut

Neuvolapalvelut

Vammaispalvelut

Perhetyö, kotipalvelu ja muut sosiaalipalvelut

Lastensuojelu

Muut lapsi- ja perhepalvelut 

Viestintä lapsille, nuorille ja perheille kunnan ja järjestöjen tuesta

Viestintä lapsille ja nuorille koronasta ja poikkeustilasta

Viestintä eri kieliryhmien edustajille

Vinkit huoltajille ajanvietteestä kotona lasten kanssa

UNICEFin tukimateriaalia ja suosituksia

Viranomaisten ohjeita ja muuta tietoa 

 

Ajankohtaiset linkit elokuussa  

Ajankohtaiset linkit heinäkuussa

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on ollut avoinna kaikille sitä tarvitseville poikkeusolojen aikana. Valtioneuvoston suositus pitää varhaiskasvatusikäiset lapset kotona on päättynyt 13.5.2020. Koronatilanne ei muuta lapsen varhaiskasvatukseen osallistumisen aikoja eikä oikeutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen järjestämisessä noudatetaan kansallisia ohjeita tartuntojen välttämiseksi ja esimerkiksi kontaktien määrän minimointi on edelleen tärkeää. 

Hyviä käytäntöjä tilanteeseen, jossa iso osa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista on poikkeustilanteen vuoksi kotona

Jos varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista on iso osa poikkeustilanteen vuoksi kotona eikä päiväkodeissa, kunnan on tärkeää pohtia, millä eri tavoin lapsiin ja koteihin voidaan pitää yhteyttä ja kysellä lapsen ja perheen kuulumisia. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että poikkeustilanteesta huolimatta turvataan varhaiskasvatuksen erityisopetus sitä tarvitseville. Kuntien kannattaa myös selvittää, olisiko tavanomaisista töistään vapautuville varhaiskasvatuksen työntekijöille mahdollista löytää uusia työn tekemisen tapoja tukea kotona olevia lapsia.

Perusopetus

Perusopetuksessa on palattu lähiopetukseen 14.5. alkaen. Lähiopetuksen aikana on hyvä varmistaa lasten tilanne etäopetusjakson jälkeen sekä kuulla lasten kokemuksia. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota haavoittuvassa asemassa lapsiin ja nuoriin. Lisäksi Opetushallituksen uusi ohje (15.5.) ohjaa ja suosittaa  kouluja huolehtimaan parhaalla mahdollisella tavalla lapsen yhdenvertaisesta oikeudesta opetukseen sekä lapsen edusta myös niissä tilanteissa, kun lapsi ei osallistu lähiopetukseen lähiomaisen riskiryhmään kuulumisen vuoksi. Päätös erityisistä opetusjärjestelyistä voidaan tehdä myös erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille.

Etäopetuksen hyviä käytäntöjä

Lasten edellytykset itsenäiseen etäoppimiseen ja huoltajien voimavarat tukea lapsen oppimista vaihtelevat suuresti. Erot oppimisessa uhkaavat kasvaa poikkeustilanteessa. Kaikilla perheillä ei ole tietokoneita tai muita tarvittavia laitteita. Erilaisia tukiratkaisuja ja henkilöstöä kannattaa hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla etäopiskelun tukemiseen. Lisäksi kouluilla on hyvä olla lainattavia laitteita, jotta etäopiskelu voi toteutua kaikille lapsille.

Toinen aste ja muut oppilaitokset

Valtioneuvosto suosittaa (12.5.), että lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun. Koulutuksen järjestäjät päättävät itse, missä määrin lähiopetusta tarvittaessa järjestetään.

Oppilas- ja opiskeluhuolto

Poikkeusoloissa oppilas- ja opiskeluhuollon tarve on kasvanut. Opetushallitus ohjeistaa seuraamaan ja arvioimaan edelleen huolellisesti poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutuksia erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin oppilaisiin. Jos oppilaaseen ei saada yhteyttä, on koulun toimittava ohjeistusten mukaisesti. Luvattomien poissaolojen yhteydessä poissaolon juurisyiden tunnistaminen ja poissaoloihin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on ensisijaista. 

Poikkeusolojen aikana oppilas- ja opiskeluhuollon toimintaa toteutetaan sekä lähi- että etäpalveluna. Lähityössä noudatetaan annettuja hygieniaohjeita, ja etäpalveluissa tietoturvaohjeita. Palvelumuodon valinnassa on tärkeää huomioida lapsen ja nuoren toiveet ja tarpeet.

Sekä oppilaille että huoltajille on hyvä tiedottaa aktiivisesti, että palveluja on saatavissa poikkeusaikanakin. Kunnan kannattaa huolehtia, että tietoa on saatavilla myös muilla kielillä kuin suomeksi ja ruotsiksi.

Lapselle ja nuorelle turvallisen aikuisen kysymys "mitä kuuluu, miten voit?"  on nyt äärimmäisen tärkeää. Ei voida olettaa, että esimerkiksi haastavissa tilanteissa elävät lapset ja nuoret ovat itse aktiivisia, vaan työntekijän kannattaa olla yhteydessä heihin. 

(Kouluruokailun järjestäminen etäopetustilanteessa)

Suomessa yli 10 % lapsista elää köyhissä perheissä. Yhden vanhemman perheistä pienituloisia on 25 %. Kouluruoka on ollut monelle lapselle päivän ainut lämmin ateria jo ennen koronakriisiä. Sen merkitys korostuu poikkeusaikana.

Kouluruokailu on kaikille oppivelvollisille kuuluva oikeus. Kuntien vastuulla on koulun ja ruokailun järjestäminen myös poikkeusaikana. Opetusministeri on suositellut, että kaikki kunnat järjestäisivät etäopetuksen aikana kouluruokamahdollisuuden kaikille sitä tarvitseville lapsille ja nuorille.

Poikkeusajan etäopetustilanteen kouluruokailun järjestämisessä on hyvä huomioida että:
- tieto ruokailusta tavoittaa kaikki tarvitsevat lapset ja nuoret
- kaikilla  tarvitsijoilla on mahdollisuus kouluruokaan myös pitkien etäisyyksien kunnissa (alueellinen yhdenvertaisuus)
- ruokailumahdollisuuksista viestitään eri kieliryhmille
- selvitetään, voidaanko ruuanjakelumahdollisuutta laajentaa myös kotona oleviin eskarilaisiin ja toisen asteen opiskelijoihin.

Ruokajakelu (muu kuin kouluruoka)

Koronakriisi koskettaa taloudellisesti laajaa joukkoa perheitä. Kunnan, järjestöjen ja seurakuntien tarjoama ruoka-apu perheille on nyt äärimmäisen tärkeää. Monissa kunnissa on lähdetty keskitetysti koordinoimaan tätä apua, jotta apu saadaan onnistuneesti ja tehokkaasti tarvitsijoille turvallisuusnäkökulmat huomioiden. Monessa kunnassa on herännyt myös ilahduttava naapuri- ja vapaaehtoisavun henki, mikä voi olla esimerkiksi monen yksinhuoltajaperheen pelastus.

Nuorisopalvelut

Poikkeusolot vaikuttavat monin tavoin niihin nuoriin, joilla oli jo ennen kriisiäkin mielenterveyden ongelmia ja yksinäisyyttä. Kun esimerkiksi kouluissa ja oppilaitoksissa on poikkeustilanne ja nuorisotiloja on suljettuna, monelta nuorelta ovat kadonneet arjen kannattelevat rutiinit ja sosiaaliset suhteet. Kunnat ovat vastanneet haasteeseen tarjoamalla nuorille palveluja moninaisilla tavoilla, kuten siirtämällä nuorisopalveluita verkkoon, jossa työntekijät kohtaavat nuoria etäyhteyksillä, chatissä ja Discord-alustalla. Lisäksi kunnissa toteutetaan edelleen jalkautuvaa työtä, jossa nuorisotyöntekijät liikkuvat kaupungilla tavoittaakseen nuoria. Myös nuorille suunnattua kulttuuria ja tapahtumia on videoitu ja tarjottu verkon kautta nuorille. 

Neuvolapalvelut

Neuvolan tuki perheille on erityisen tärkeää poikkeusaikana, kun kriisi voi aiheuttaa ylimääräistä huolta ja turvattomuutta. Neuvolassa kannattaa ottaa aktiivisesti koko perheen tilanne puheeksi kaikissa tapaamisissa. Tutulle työntekijälle on usein luontevaa kertoa mahdollisista huolista ja tuen tarpeista.

Vammaispalvelut

Hyviä käytäntöjä etsitään, kerro oma vinkkisi! 

Perhetyö, kotipalvelu ja muut sosiaalipalvelut

Hyviä käytäntöjä etsitään, kerro oma vinkkisi! 

Lastensuojelu

Lastensuojelun toimintaedellytykset tulee turvata kunnissa kriisin aikana ja sen jälkeen. On arvioitu, että etenkin kriisin jälkeen lastensuojelu voi kuormittua. On myös riski, että joidenkin lasten avun tarve jää poikkeustilassa huomaamatta, koska lapset ovat nyt kotona, eivätkä päivittäin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen aikuisten parissa. Ennaltaehkäisevällä työllä on poikkeustilassakin iso rooli ja esimerkiksi lastensuojelun, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyö on tärkeää, jotta haavoittuvat lapset ja perheet tunnistetaan.

Muut lapsi- ja perhepalvelut

Moni perhe kamppailee tällä hetkellä arjen sujuvuuden kanssa. Kuntien on tärkeää viestiä tehokkaasti  poikkeusajan palveluista, jotta tieto tavoittaa tarvitsijat mahdollisimman laajasti (esim. paikallismediassa, somessa, kunnan nettisivuilla sekä päiväkotien ja koulujen viestinnän kautta).

Kuntien kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluissa on jo löydetty monia luovia tapoja, jotta lapset, nuoret ja perheet voivat myös poikkeusaikana nauttia liikunnan ja kulttuurin tuomasta hyvinvoinnista.

Palvelupuhelimet ja -sivustot 

Järjestöt ja seurakunnat

Kulttuuri ja vapaa-aika

Viestintä lapsille, nuorille ja perheille kunnan ja järjestöjen tuesta

Järjestöillä on vankkaa osaamista ja monia eri palveluja, joiden avulla järjestöt pystyvät tukemaan viranomaisia heille kuuluvissa velvotteissa. Kuntien kannattaa viestiä aktiivisesti esimerkiksi järjestöjen tarjoamasta netti- ja puhelintuesta suoraan lapsille, nuorille ja huoltajille, jotta tieto tavoittaa kaikki tukea tarvitsevat.

Perusturvan ja peruspalveluiden tarjoaminen ja varmistaminen kuntalaisille on kuitenkin edelleen viranomaisten tehtävä. Järjestöjen rooli on tukea viranomaisia. Sujuvalla yhteistyöllä kunnat ja järjestöt voivat  yhdessä varmistaa, että myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevat lapset saavat heille kuuluvat palvelut nopeasti, oikea-aikaisesti ja kattavasti.

Viestintä lapsille ja nuorille koronasta ja poikkeustilasta

Lapsilla ja nuorilla on oikeus saada oikeaa ja ajantasaista tietoa koronavirus- ja poikkeustilanteesta. Kunnissa kannattaa pohtia, miten ajantasainen tieto saavuttaa eri-ikäiset ja eri kieliset lapset ja nuoret. Hyviä vinkkejä viestintään on esimerkiksi eri järjestöillä sekä Ylellä ja Helsingin sanomilla, jotka tuottavat lapsille suunnattua tietoa.

Miten puhua lapsille koronaviruksesta?

Viestintä eri kieliryhmien edustajille

Kunnan ja eri toimialojen korona- ja poikkeustilaviestinnässä on huomioitava eri kieliryhmien tarpeet ja esimerkiksi selkokielinen viestintä, jotta tieto tavoittaa kaikki kuntalaiset.

Vinkit huoltajille ajanvietteestä kotona lasten kanssa

Monissa kodeissa on nyt uudenlainen arki. Vanhemmat ja lapset kaipaavat tukea arjen tekemiseen. Esimerkiksi Yleisradio ja monet järjestöt ovat koonneet kattavia ideapankkeja perheiden tueksi. Kunnissa voidaan esimerkiksi varhaiskasvatuksen tai kunnan nettisivujen kautta välittää näitä vinkkejä perheisiin.

UNICEFin materiaalia

UNICEF on tuottanut tukimateriaalia opettajille ja opetuksen tueksi poikkeustilanteeseen. Lisäksi UNICEF neuvoo, miten lasten kanssa voi puhua koronatilanteesta. Lasten iloksi on tuotettu myös satutuokiota.

Viranomaisten ohjeita ja muuta tietoa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Valtioneuvosto

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

Opetushallitus (OPH)

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Valtiovarainministeriö (VM)

Lapsiasiavaltuutettu

Kuntaliitto

Aluehallintovirasto (AVI)

Takaisin sisällysluetteloon